Zásady zpracování osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
 • Mgr. Zuzana Straková (ProCare Fyzio)
 • IČO: 085 29 825
 • Rybkova 9, 602 00 Brno-strěd
 • www.procarefyzio.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

 1. Účely zpracování osobních údajů 
 • poskytování zdravotních služeb 
 • vyúčtování zdravotních služeb 
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám 
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) 
 • vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývá z
  předpisů upravujících daně a účetnictví 
 1. Doba zpracování osobních údajů
  Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracované pro další účely uvedené v bodu 2 jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být. 
 1. Práva subjektů údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům
 • právo na opravu Vašich osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů (vztahuje se jen pro osobní údaje, které jsou zpracovávány k jiným účelům než je poskytování zdravotních služeb)
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu
 • právo vznést námitku proti zpracování
 1. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby. Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovník.

Ochrana osobních údajů

 1. ProCare Fyzio Mgr. Zuzana Straková, IČO: 085 29 825, se sídlem Rybkova 9, 602 00, Brno-strěd bude spracovávat Vaše osobní údaje za účelem:
 • poskytování zdravotních služeb
 • evidence pacientů
 • plnění zákonných požadavků

Zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jako GDPR).

 1. ProCare Fyzio, Mgr. Zuzana Straková prohlašuje, že přijala Zásady zpracování osobních údajů a informační memorandum, v kterých zakotvuje pravidla, kterými se bude řídit při zpracování Vašich osobních údajů. V těchto dokumentech Vás také informuje o všech Vašich právech týkajících se zpracování Vašich osobních údajů v souladu s GDPR.
Přejít nahoru